Nabídka akreditovaných programů DVPP zaměřených na inkluzi

Níže najdete přehled vzdělávacích programů zaměřených na společné vzdělávání (inkluzi) spolu s informací o jejich cílové skupině a hodinové dotaci.

Předškolní pedagogika – Řečový rozvoj u dětí v předškolním věku (narušená komunikační schopnost – NKS)
Předškolní pedagogika- Dovednosti předškolního dítěte pro dobrý start v ZŠ
(obě akce mají časovou dotaci 4 hodiny a jsou určeny pro MŠ, akreditovány do 6. 12. 2018)

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – dysgrafie
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – dyskalkulie
Specifické poruchy výbojových školních dovedností – dyslexie, dyslektické obtíže
Specifické poruchy výbojových školních dovedností – dysortografie
(všechny programy mají časovou dotaci 4 hodiny, jsou určeny pro 1. stupeň ZŠ, akreditovány do 6. 12. 2018)

Nápadník činností pro učitele, kteří vzdělávají žáky se SVP – ADHD
(program má časovou dotaci 4 hodiny a je určen pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, akreditováno do 6. 12. 2018)

Nadaní a nadání. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností
(program má časovou dotaci 8 hodin a je určen pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, akreditováno do 6. 12. 2018)

Semináře zaměřené na podpůrná opatření podle druhu postižení:
(programy mají časovou dotaci 6 hodin, jsou vhodné pro MŠ a 1. stupně škol základních i škol  praktických a speciálních; akreditováno do 10. 5. 2019)

  • Děti a žáci se SVP – podpůrná opatření v rámci běžné MŠ, ZŠ SZŠ u dítěte – žáka se somatickým postižením
  • Děti a žáci se SVP – podpůrná opatření v rámci běžné MŠ, ZŠ SZŠ u dítěte – žáka s mentálním postižením
  • Děti a žáci se SVP – podpůrná opatření v rámci běžné MŠ, ZŠ SZŠ u dítěte – žáka se sluchovým postižením
  • Děti a žáci se SVP – podpůrná opatření v rámci běžné MŠ, ZŠ SZŠ u dítěte – žáka se zrakovým postižením
  • Děti a žáci se SVP – podpůrná opatření v rámci běžné MŠ, ZŠ SZŠ u dítěte – žáka s poruchami autistického spektra
  • Děti a žáci se SVP – podpůrná opatření v rámci běžné MŠ, ZŠ SZŠ u dítěte – žáka s kombinovaným postižením
  • Děti a žáci se SVP – podpůrná opatření v rámci běžné MŠ, ZŠ SZŠ u dítěte – žáka se specifickými poruchami učení a chování, predispozice poruch chování a SPU v předškolním věku
  • Děti a žáci se SVP – podpůrná opatření v rámci běžné MŠ, ZŠ SZŠ u dítěte – žáka s dílčími deficity a školními obtížemi
  • Děti a žáci se SVP – podpůrná opatření v rámci běžné MŠ, ZŠ SZŠ u dítěte – žáka s narušenými komunikačními schopnostmi

Nadaní a nadání. Možnosti vzdělávání mimořádně nadaných dětí v základní škole.
(program má časovou dotaci 8 hodin a je vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ, akreditováno do 10. 5. 2019)

Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
(cyklus seminářů má časovou dotaci 24 hodin – koná se ve třech dnech; je určený pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a ZŠ praktických a speciálních,  akreditováno do 15. 5. 2020)

Vzdělávání žáků s vývojovou dysfázií na 1. stupni ZŠ
Dysgrafie
Dyskalkulie
Dyspraxie a další poruchy motoriky
Hodnocení žáků se SVP
Legislativa provázející “společné vzdělávání”
Charakteristika vzdělávání žáků s LMP na ZŠ
Žák s narušenou komunikační schopností na ZŠ
Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a  s odlišnými životními podmínkami
Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku
Vývojové deficity na konci předškolního období jako ukazatel budoucích specifických vývojových poruch učení
Školní neúspěšnost v prvopočátcích školní docházky
Děti a žáci se SVP – podpůrná opatření v rámci běžné ZŠ u žáků se SPU
Specifické poruchy učení – dyslexie, dysgrafie a dysortografie
(všechny vzdělávací programy jsou akreditované MŠMT do 22.11.2020 a mají časovou dotaci 8 hodin)

 

Následující vzdělávací programy jsou akreditované MŠMT do 23.4.2021:
Nápadník činností pro učitele vzdělávající žáky se SVP – ADHD
(4 hodiny, vhodné pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)
Rozvoj řečových dovedností v předškolním věku aneb proč to někdy nejde
(8 hodin, vhodné pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)
Rozvoj verbálních, percepčních a paměťových dovedností u dětí mladšího předškolního věku aneb jak vyzrát na diktát
(8 hodin, vhodné pro 1. stupeň ZŠ)
Práce v tandemu – učitel + asistent pedagoga
(8 hodin, vhodné pro MŠ, ZŠ a ZŠ praktické a speciální)
Vědomé pohybové aktivity a relaxace pro děti předškolního věku a žáky ZŠ – 2
(8 hodin, vhodné pro MŠ, ZŠ a ZŠ praktické a speciální, vhodné i pro děti s ADHD)
Práce v tandemu – učitel + asistent pedagoga
(8 hodin, vhodné pro MŠ, ZŠ a ZŠ praktické a speciální)
Předmět speciálně pedagogické péče
(8 hodin, vhodné pro učitele ZŠ – speciální pedagogy)
Zvládání konfliktů s rodiči v středoškolské praxi s podporou sociálního pedagoga
(8 hodin, učitelé SOŠ, SOU, gymnázií)
Vzdělávání nadaných žáků středních škol s možným zacílením na akademickou činnost
(8 hodin, učitelé SOŠ, SOU, gymnázií)
Adaptace žáků cizinců na základních školách
(8 hodin, učitelé 2. stupně ZŠ a gymnázií)