Šablony – stávající nabídka

Seznam akcí, které je možné realizovat v rámci tzv. šablon. Všechny prezentované programy mají akreditaci do uvedeného termínu. Přehled budeme postupně aktualizovat.
Cena je účastnický poplatek za jednoho účastníka, v případě zájmu o školení “na klíč” pro Vaši sborovnu se informujte telefonicky viz kontakty KVC.

V současnosti probíhá doplnění nabídky o nově akreditované vzdělávací programy pro DVPP.

 

 Do 13.12.2019 

  • Pokročilé metody využití Google Apps 12 (12 hod, SŠ a ZŠ, 785 Kč)
  • Programujeme v Pythonu – kurz (60 hod, SŠ a ZŠ, 3200 Kč)
  • Robotika ve výuce s LEGO stavebnicí – kurz (30 hod, SŠ a ZŠ, 2110 Kč)
  • Joomla – školní publikační prostředí (8 hod, SŠ a ZŠ, 700 Kč)
 • Úvod do počítačových sítí – jak funguje LAN (20 hod, SŠ a ZŠ, 1350 Kč)

Do 15. 5. 2020

Mateřské školy  

  • Než já budu čtenářem (16 hod ve dvou dnech, 1150 Kč) 
 • Metody práce s předškolními dětmi vedoucí k matematické gramotnosti (16 hod ve dvou dnech, 1150 Kč) 

 Čtenářská gramotnost

  • Rozvíjení slohových dovedností žáků ZŠ a SŠ metodami kritického myšlení (8 hod, SŠ a ZŠ, 950 Kč) 
  • Rozvíjení čtenářských dovedností žáků ZŠ a SŠ   (8 hod, SŠ a ZŠ, 950 Kč) 
 • Využití textů v hodinách ČJ jako příprava pro současný typ maturitní zkoušky (8 hod, SŠ a ZŠ, 950 Kč) 

Cizí jazyky

  • Netradiční metody práce s textem v anglickém jazyce (8 hod, SŠ a ZŠ, 950 Kč) 
  • Jak psát tvořivě v anglickém jazyce (8 hod, SŠ a ZŠ, 950 Kč)
  • Internetová podpora výuky cizích jazyků a možnosti e-learningu (8 hod, SŠ a ZŠ, 950 Kč)
  • Využití interaktivní tabule Smart Board v hodinách německého jazyka na ZŠ (8 hod, gymn. a ZŠ, 950 Kč) 
  • Netradiční metody práce s textem v německém jazyce (8 hod, SŠ a ZŠ, 950 Kč)
  • Metodika výuky anglického jazyka – Skills (8 hod, SŠ a ZŠ, 950 Kč)
  • Metodika výuky anglického jazyka – Systems (8 hod, SŠ a ZŠ, 950 Kč) 
  • Písemný projev v angličtině pro učitele – kurz (32 hod, MŠ, ZŠ a SŠ, 2350 Kč) 
  • Konverzace v anglickém jazyce pro učitele – kurz (32 hod, MŠ, ZŠ, SŠ, 2350 Kč) 
 • Konverzace v němčině pro učitele – kurz (32 hod, MŠ, ZŠ, SŠ, 2350 Kč) 

 Přírodovědné obory  a ICT 

  • Grafický program ChemSketch pro vyučující chemie (8 hod, SŠ a ZŠ, 950 Kč) 
  • ChemSketch v hodinách chemie a biologie (8 hod, SŠ a ZŠ, 950 Kč) 
  • Příprava testů z chemie v LMS MOODLE (8 hod, SŠ a ZŠ, 950 Kč) 
  • Využití interaktivní tabule při výuce fyziky (8 hod, SŠ, 950 Kč) 
  • Demonstrační pokusy ve fyzice I (8 hod, gymn. a ZŠ, 750 Kč)
 • Demonstrační pokusy ve fyzice II (8 hod, gymn. a ZŠ, 750 Kč)

 Matematická gramotnost

  • Dynamická matematika a program GeoGebra (8 hod, SŠ a ZŠ, 1100 Kč)
  • Finanční matematika s využitím tabulkového editoru (8 hod, SŠ a ZŠ, 950 Kč) 
  • Geometrické modelování pomocí programu SketchUp (8 hod, SŠ a ZŠ, 950 Kč) 
  • Využití interaktivní tabule při výuce matematiky (8 hod, SŠ a ZŠ, 950 Kč) 
  • Logické hry ve výuce (8 hod, SŠ a ZŠ, 950 Kč) 
  • Příklady dobré praxe v matematice 1 (8 hod, SŠ a ZŠ, 750 Kč)
  • Příklady dobré praxe v matematice 2 (8 hod, SŠ a ZŠ, 750 Kč)
 • Excel v práci učitele matematiky (8 hod, SŠ a ZŠ, 750 Kč)

 ICT

  • Využití 3D tisku ve škole  (8 hod, SŠ, 950 Kč)
  • GNU/Linux – server pro LAN (kurz – 26 hod, SŠ, 2000 Kč) 
  • Koncepce ICT očima vedoucích pracovníků (8 hod, SŠ, 750 Kč)
  • Tvorba testů v LMS Moodle (8 hod, SŠ, 950 Kč) 
  • LMS Moodle z pohledu učitele (8 hod, SŠ, 950 Kč) 
  • LMS Moodle z pohledu žáka (8 hod, SŠ, 950 Kč) 
  • Pokročilé metody a programování v programu MS Excel (8 hod, SŠ, 950 Kč)
  • Studujeme v G Suite aneb nové Google Apps (8 hod, SŠ, 950 Kč)
 • Učíme s tabletem (8 hod, SŠ, 950 Kč)

Polytechnické vzdělávání 

 • Konstruujeme elektronické stavebnice (8 hod, SŠ, 950 Kč)

 Výchova k podnikavosti

 • Výuka fiktivních firem  (cyklus seminářů, 4 x 8 hod, SŠ, 3800 Kč)

 Speciální pedagogika 

 • Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (24 hod, MŠ, ZŠ a SŠ, 1950 Kč)

Do 22.11.2020

ICT

 • Pracujeme s YouTube (ZŠ, SŠ; 8 hodin, 950 Kč)
 • Tabulkový kalkulátor v učitelské praxi (ZŠ, SŠ; kurz, 15 hodin, 1040 Kč)

 Výchova k podnikavosti

 • Fiktivní firma (gymnázia; 8 hodin, 950 Kč)

Pedagogika, psychologie a speciální pedagogika
(všechny programy jsou osmihodinové a účastnický poplatek je 900 Kč, cílová skupina je uvedena v závorce, pokud nevyplývá z názvu)

 • Aktivizační a komplexní výukové metody a formy a jejich využití na ZŠ
 • Hodnocení výsledků vzdělávání na ZŠ
 • Psychologie v učitelské praxi (ZŠ, SŠ)
 • Pedagogická diagnostika na ZŠ
 • Vzdělávání žáků s vývojovou dysfázií na 1. stupni ZŠ
 • Dysgrafie (ZŠ)
 • Dyskalkulie (ZŠ)
 • Dyspraxie a další poruchy motoriky (ZŠ)
 • Hodnocení žáků se SVP (ZŠ)
 • Legislativa provázející “společné vzdělávání” (ZŠ, SŠ)
 • Charakteristika vzdělávání žáků s LMP na ZŠ
 • Žák s narušenou komunikační schopností na ZŠ
 • Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a  s odlišnými životními podmínkami (ZŠ, SŠ)
 • Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku (MŠ)
 • Vývojové deficity na konci předškolního období jako ukazatel budoucích specifických vývojových poruch učení (MŠ)
 • Školní neúspěšnost v prvopočátcích školní docházky (ZŠ)
 • Děti a žáci se SVP – podpůrná opatření v rámci běžné ZŠ u žáků se SPU
 • Specifické poruchy učení – dyslexie, dysgrafie a dysortografie (ZŠ)