Šablony – stávající nabídka

Seznam akcí, které je možné realizovat v rámci tzv. šablon. Všechny prezentované programy mají akreditaci platnou do uvedeného termínu. Přehled budeme postupně aktualizovat.
V případě zájmu o školení “na klíč” pro Vaši sborovnu se informujte telefonicky viz kontakty KVC o ceně za celý vzdělávací program.

 Do 13.12.2019 

ICT

 • Pokročilé metody využití Google Apps 12 (12 hod, SŠ a ZŠ)
 • Programujeme v Pythonu – kurz (60 hod, SŠ a ZŠ)
 • Robotika ve výuce s LEGO stavebnicí – kurz (30 hod, SŠ a ZŠ)
 • Joomla – školní publikační prostředí (8 hod, SŠ a ZŠ)
 • Úvod do počítačových sítí – jak funguje LAN (20 hod, SŠ a ZŠ)

Do 15. 5. 2020

Mateřské školy  

 • Než já budu čtenářem (16 hod ve dvou dnech) 
 • Metody práce s předškolními dětmi vedoucí k matematické gramotnosti (16 hod ve dvou dnech) 

 Čtenářská gramotnost

 • Rozvíjení slohových dovedností žáků ZŠ a SŠ metodami kritického myšlení (8 hod, SŠ a ZŠ) 
 • Rozvíjení čtenářských dovedností žáků ZŠ a SŠ   (8 hod, SŠ a ZŠ) 
 • Využití textů v hodinách ČJ jako příprava pro současný typ maturitní zkoušky (8 hod, SŠ a ZŠ) 

Cizí jazyky

 • Netradiční metody práce s textem v anglickém jazyce (8 hod, SŠ a ZŠ) 
 • Jak psát tvořivě v anglickém jazyce (8 hod, SŠ a ZŠ)
 • Internetová podpora výuky cizích jazyků a možnosti e-learningu (8 hod, SŠ a ZŠ)
 • Využití interaktivní tabule Smart Board v hodinách německého jazyka na ZŠ (8 hod, gymn. a ZŠ) 
 • Netradiční metody práce s textem v německém jazyce (8 hod, SŠ a ZŠ)
 • Metodika výuky anglického jazyka – Skills (8 hod, SŠ a ZŠ)
 • Metodika výuky anglického jazyka – Systems (8 hod, SŠ a ZŠ) 
 • Písemný projev v angličtině pro učitele – kurz (32 hod, MŠ, ZŠ a SŠ) 
 • Konverzace v anglickém jazyce pro učitele – kurz (32 hod, MŠ, ZŠ, SŠ) 
 • Konverzace v němčině pro učitele – kurz (32 hod, MŠ, ZŠ, SŠ) 

 Přírodovědné obory  a ICT 

 • Grafický program ChemSketch pro vyučující chemie (8 hod, SŠ a ZŠ) 
 • ChemSketch v hodinách chemie a biologie (8 hod, SŠ a ZŠ) 
 • Příprava testů z chemie v LMS MOODLE (8 hod, SŠ a ZŠ) 
 • Využití interaktivní tabule při výuce fyziky (8 hod, SŠ) 
 • Demonstrační pokusy ve fyzice I (8 hod, gymn. a ZŠ)
 • Demonstrační pokusy ve fyzice II (8 hod, gymn. a ZŠ)

 Matematická gramotnost

 • Dynamická matematika a program GeoGebra (8 hod, SŠ a ZŠ)
 • Finanční matematika s využitím tabulkového editoru (8 hod, SŠ a ZŠ) 
 • Geometrické modelování pomocí programu SketchUp (8 hod, SŠ a ZŠ) 
 • Využití interaktivní tabule při výuce matematiky (8 hod, SŠ a ZŠ) 
 • Logické hry ve výuce (8 hod, SŠ a ZŠ) 
 • Příklady dobré praxe v matematice 1 (8 hod, SŠ a ZŠ)
 • Příklady dobré praxe v matematice 2 (8 hod, SŠ a ZŠ)
 • Excel v práci učitele matematiky (8 hod, SŠ a ZŠ)

 ICT

 • Využití 3D tisku ve škole  (8 hod, SŠ)
 • GNU/Linux – server pro LAN (kurz – 26 hod, SŠ) 
 • Koncepce ICT očima vedoucích pracovníků (8 hod, SŠ)
 • Tvorba testů v LMS Moodle (8 hod, SŠ) 
 • LMS Moodle z pohledu učitele (8 hod, SŠ) 
 • LMS Moodle z pohledu žáka (8 hod, SŠ) 
 • Pokročilé metody a programování v programu MS Excel (8 hod, SŠ)
 • Studujeme v G Suite aneb nové Google Apps (8 hod, SŠ)
 • Učíme s tabletem (8 hod, SŠ)

Polytechnické vzdělávání 

 • Konstruujeme elektronické stavebnice (8 hod, SŠ)

 Výchova k podnikavosti

 • Výuka fiktivních firem  (cyklus seminářů, 4 x 8 hod, SŠ)

 Speciální pedagogika 

 • Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (24 hod, MŠ, ZŠ a SŠ)

Do 22.11.2020

ICT

 • Pracujeme s YouTube (ZŠ, SŠ; 8 hodin)
 • Tabulkový kalkulátor v učitelské praxi (ZŠ, SŠ; kurz, 15 hodin)

 Výchova k podnikavosti

 • Fiktivní firma (gymnázia; 8 hodin)

Pedagogika, psychologie a speciální pedagogika
(všechny programy jsou osmihodinové, cílová skupina je uvedena v závorce, pokud nevyplývá z názvu)

 • Aktivizační a komplexní výukové metody a formy a jejich využití na ZŠ
 • Hodnocení výsledků vzdělávání na ZŠ
 • Psychologie v učitelské praxi (ZŠ, SŠ)
 • Pedagogická diagnostika na ZŠ
 • Vzdělávání žáků s vývojovou dysfázií na 1. stupni ZŠ
 • Dysgrafie (ZŠ)
 • Dyskalkulie (ZŠ)
 • Dyspraxie a další poruchy motoriky (ZŠ)
 • Hodnocení žáků se SVP (ZŠ)
 • Legislativa provázející “společné vzdělávání” (ZŠ, SŠ)
 • Charakteristika vzdělávání žáků s LMP na ZŠ
 • Žák s narušenou komunikační schopností na ZŠ
 • Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a  s odlišnými životními podmínkami (ZŠ, SŠ)
 • Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku (MŠ)
 • Vývojové deficity na konci předškolního období jako ukazatel budoucích specifických vývojových poruch učení (MŠ)
 • Školní neúspěšnost v prvopočátcích školní docházky (ZŠ)
 • Děti a žáci se SVP – podpůrná opatření v rámci běžné ZŠ u žáků se SPU
 • Specifické poruchy učení – dyslexie, dysgrafie a dysortografie (ZŠ)

Do 16. 4. 2021

Matematická gramotnost

 • Letní škola – příklady dobré praxe v matematice (32 hodin, ZŠ, SŠ)

Do 23. 4. 2021

Výchovy

 • Velikonoční dílna (8 hodin, MŠ, ZŠ, SŠ)
 • Vánoční dílna (8 hodin, MŠ, ZŠ, SŠ)
 • Výtvarná dílna “Recyklace” (8 hodin, MŠ, ZŠ, SŠ)
 • Využití artefiletických postupů ve výtvarné výchově (8 hodin, MŠ, ZŠ, SŠ)
 • Vědomé pohybové aktivity a relaxace pro děti předškolního věku a žáky ZŠ – 2. část (8 hodin)

Polytechnika – praktická výchova a dílny

 • Kantele – stavba hudebního nástroje (12 hodin, ZŠ)

Exkurze

 • Přírodovědná exkurze – Doupovské hory (12 hodin, ZŠ, SŠ)
 • Přírodovědná exkurze – Krušné hory (12 hodin, ZŠ, SŠ)
 • Přírodovědná exkurze – Slavkovský les (8 hodin, ZŠ, SŠ)
 • Přírodovědná exkurze – Sokolovská pánev (8 hodin, ZŠ, SŠ)

ICT

Publikační systémy ve škole (12 hodin)

Speciální pedagogika, psychologie a pedagogika

 • Předmět speciálně pedagogické péče (8 hodin, ZŠ)
 • Metodická podpora v pedagogické praxi (8 hodin, supervize a práce s bálintovskou skupinou pro učitele, ZŠ, SŠ)
 • Zvládání konfliktů s rodiči v středoškolské praxi  podporou sociálního pedagoga (8 hodin, ZŠ, SŠ)
 • Vzdělávání nadaných žáků středních škol s možným zacílením na akademickou činnost (8 hodin, SŠ)
 • Adaptace žáků cizinců na základních školách (8 hodin, ZŠ)
 • Práce v tandemu – učitel + asistent pedagoga (8 hodin, MŠ, ZŠ, SŠ)
 • Rozvoj řečových dovedností u dětí předškolního věku aneb proč to někdy nejde (8 hodin, MŠ)

Do 15. 11. 2021

Cizí jazyky

 • Metodika výuky anglického jazyka – internetové zdroje (8 hodin, ZŠ, SŠ)
 • Metodika výuky anglického jazyka – CLIL (8 hodin, ZŠ, SŠ)
 • Putování Karlovarskem za Johannem Wolfgangem Goethem (8 hodin, ZŠ, SŠ)

ICT

 • Letní škola – programujeme v Pythonu (kurz – 40 hodin, ZŠ, SŠ)

Výchova k podnikavosti

 • Fiktivní mini firma aneb jak žáky ZŠ motivovat k podnikavosti (kurz – 16 hodin, ZŠ)